PODROBNÁ PRAVIDLA DESIGNÉRSKÉ SOUTĚŽE BOHEMATIC EXPO DESIGN CHALLENGE

Základní pojmy

Pořadatel: Pořadatelem je BOHEMATIC s.r.o se sídlem: Do Čertous 2622/14, Horní Počernice 193 00 Praha IČO: 06686125, DIČ 06686125 (dále jen "Pořadatel").
Koordinátor je společnost Tomáš Mužík: Tábor, 39002, Čekanice, Průběžná 96, IČ: 75551071, DIČ: CZ9008191753.
Aplikace je designérská soutěž BOHEMATIC EXPO DESIGN CHALLENGE
Výhra je určena pouze pro vítězný soutěžní návrh a to: 

hodinky BOHEMATIC GRAPHIC SUTNAR dle vlastního vítězného návrhu
letenka a 4denní zájezd do DUBAJE a vstup na výstavu EXPO 2020
exkurze v manufaktuře BOHEMATIC v Novém Městě Nad Metují
                  Vítězný návrh vybere porota ve složení:
                                              Michal Froněk, Jan Němeček (Olgoj Chorochoj)
                                              Jiří František Potužník (generální komisař účasti České 
                   republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020) a vyhlásí 1.2.2022
Doba platnosti: Aplikace probíhá v době soutěže od 2.12.2021 do 20.1.2022 včetně na Facebookových stránkách Pořadatele a na webu pořadatele magazin.bohematic.cz
Facebookové stránky je stránka BOHEMATIC odkaz:
Účastník je každá fyzická osoba, která má profil na sociální síti Facebook a splní podmínky účasti v Aplikaci tím, že se v době platnosti Aplikace zaregistruje na Facebookových stránkách Aplikace.
Registrace znamená okamžik, kdy se Účastník registruje do Aplikace, a to tak, že schválí přístup aplikace k základním údajům osobního profilu a zároveň udělí Pořadateli souhlas s marketingovým využitím osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 6 těchto pravidel (dále jen "Registrační údaje").
Výherce: Účastník, který podá kompletně vyplněný soutěžní návrh do Aplikace a jehož vítězný návrh vybere soutěžní porota ve složení uvedeném dle bodu 3 
Výhra je určena pouze pro vítězný návrh, který vybere porota ve složení uvedeném v bodě 3 v termínu 1.2. 2022
Oznámení o výhře je informace zaslaná na emailovou adresu Účastníka 1.2.2022
Emailová adresa Účastníka je primární uvedená adrese na soutěžním archu v aplikaci.

Všeobecná ustanovení

Každý Účastník se může zaregistrovat jenom jedenkrát v průběhu doby platnosti Aplikace. Princip Aplikace spočívá v tom, že se Účastník zaregistruje do Aplikace a podá do ní soutěžní návrh s kompletně vyplněnými údaji. 
Výhra se uděluje na základě vyhlášení odborné poroty.
Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou bude mít uvedenu na soutěžním archu. Informován elektronickou emailovou zprávou bude 1.2.2022

Z Aplikace jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této Aplikace včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).
Z Aplikace jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v Aplikaci uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením z Aplikace ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
Vyloučen z Aplikace je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že při Registraci do Aplikace nebo na soutěžním archu uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Aplikace přihlásí více než jedenkrát pod pozměněnou identitou.

Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit vítěžnou cenu, pokud návrhy v kvalitě designu nesplní představy poroty. Dále si pořadatel vyhrazuje právo na případnou úpravu designu vítězného návrhu.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry  nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Aplikace, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této Aplikace včetně doby její platnosti či Aplikaci ukončit.
Výhry v této Aplikaci nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
Účast v Aplikaci ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické emailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl při vyplňování Registračního formuláře v rámci Registrace do Aplikace nebo na soutěžním archu.
Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
Hodnota hlavní výhry převyšuje 10.000,- Kč. Upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Správu Registračních údajů zajišťuje pro Pořadatele Koordinátor.

Reklamace v rámci Aplikace

Reklamace mohou být podány prostřednictvím internetu na adrese iva.branbergerova@bohematic.cz nebo podány poštou na adresu sídla Pořadatele s nápisem na obálce " SOUTĚŽ – stížnost".
Všechny reklamace týkající se Aplikace budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.
Ochrana osobních údajů

Účastí v Aplikaci každý Účastník:
a) dává Pořadateli a Koordinátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu Aplikace a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této Aplikace a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;
b) dává Pořadateli, jako správci a Koordinátorovi jako zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v Aplikaci nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Aplikaci, předání Výhry v Aplikaci a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto Aplikací, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Aplikaci, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Aplikace a předáváním Výhry (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze firmy Pořadatele  s názvem BOHEMATIK EXPO (dále jen "Společnost"), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. technického správce pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, obec bydliště, emailovou adresu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
Žádost o výmaz osobních údajů. Účastník aplikace má právo požádat Pořadatele a Koordinátora o výmaz osobních údajů, a to kdykoliv od jejich poskytnutí. Účastník tak může učinit písemně, e-mailem nebo telefonicky. Pořadatel a Koordinátor je povinen osobní údaje Účastníka vymazat bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Závěrečná ustanovení
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Aplikaci. Tato Pravidla jsou v rámci Aplikace považována za jediná úplná a konečná.
Úplná Pravidla Aplikace jsou po celou dobu její platnosti k dispozici v Aplikaci a na webu magazin.bohematic.cz. Účast v Aplikaci je dobrovolná a Účastník svou účastí v Aplikaci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
Registrací do Aplikace Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na magazin.bohematic.cz, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
Tato Pravidla, Aplikace a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.
Prohlášení prodávajícího

Společnost Tomáš Mužík: Tábor, 39002, Čekanice, Průběžná 96, IČ: 75551071, DIČ: CZ9008191753 se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
Nejsme zodpovědní za to, jak objednatel naloží s materiály a daty, které získá pomocí aplikací. Za to, jak bude s materiály naloženo, si odpovídá sám objednatel. Objednatel zodpovídá za všechny právní a jiné povinnosti spojené s provozem aplikací a organizací soutěží, které podléhají legislativě státu, ve kterém jsou provozovány.
V Praze dne 1.12.2021